Ing. Ivana Pilařová

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Slovo zakladatelky a ♥ Účetního Portálu:

Vždycky je někdo nejlepší…
Pro každého je to někdo jiný…
Pro mne je to moje kamarádka, velká sportovkyně a vzácný člověk – Ivana…
Patří jí velký dík za její práci na Účetním Portále.
Lidsky skromná, velmi pracovitá, pracovně názorově rovná a jednoznačná.
Neváhejte!

Obsah semináře:

Souvislý příklad, kde bude probráno vše podstatné z této problematiky.

 • Vymezení poplatníků daně
 • Zdaňovací období právnických osob s vazbou na účetní předpisy
 • Předmět daně a systematika zdanění jednotlivých druhů poplatníků
 • Obsah a struktura daňového přiznání
 • Příjmy osvobozené od daně
 • Postup a problémy při stanovení základu daně
  • položky zvyšující a snižující základ daně
  • otázky dodanění závazků z obchodního styku
  • uplatňování darů v základu daně
  • zdanění příjmů ve formě bezúplatných plnění
  • spojené osoby a cena obvyklá
  • samostatný základ daně – obsah a použití
 • Daňové a nedaňové výdaje
  • základní pravidla uplatňování daňových výdajů
  • vybrané skupiny daňových výdajů – členské příspěvky, zaměstnanecké požitky atd.
  • Zdaňování příjmů z cenných papírů
  • operativní a finanční leasing
  • překvapivé nedaňové výdaje
  • výdaje vázané na zaplacení
  • nejčastější chyby v praxi daňových subjektů
 • Srážková daň – druhy příjmů a postup zdanění
 • Položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani
  • daňová ztráta – pravidla a překážky uplatnění
  • odpočet na výzkum a vývoj
  • nové odpočty na podporu odborného vzdělávání
  • slevy na dani z titulu investičních pobídek a zaměstnávání handicapovaných občanů
 • Hmotný a nehmotný majetek a jeho odpisování
 • Pohledávky a zákon o rezervách
  • rezerva na opravy hmotného majetku – podmínky tvorby
  • opravné položky k pohledávkám – insolvence dlužníka, pohledávky po splatnosti, drobné pohledávky
  • možnosti uplatnění pohledávek v základu daně
 • Průběžné příklady z praxe a diskuse o probíraných tématech